can ho sky center tong the can ho sky center can ho pham van hai

Thông tư 03 / 2014 /TT- BXD

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18/6/2009 về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai số 13/2003/QH11;

Cách kiểm tra tên thương hiệu đã tồn tại hay chưa ?

Bạn có băn khoăn tên thương hiệu mình muốn đăng ký đã tồn tại ( hoặc bị người khác đăng ký hay chưa ), thì đây là những cách đơn giản nhất thương hiệu của bạn muốn đăng ký đã bị người khác đăng ký hay ...

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao th ...

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này.
3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng nhà đất

1. Về thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và trước bạTheo quy định tại Điều 106 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau ...

Thủ tục cấp sổ đỏ

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

Luật số 56/2005/QH11 của Quốc hội : Luật Nhà ở

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám đốc Kinh doanh Giám đốc Kinh doanh Hỗ trợ tư vấn luật Hỗ trợ tư vấn luật

Hot line : 0903.063.298

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẤT